Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ECHO COMMUNICATIONS versie 2011

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de heer B. van Hooren, handelend onder de naam ECHO communications,
gevestigd te 6416 BL Heerlen aan de Woensdagstraat 15;
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtgever;
c. Opdracht: elke opdracht tot het verrichten van werkzaamheden verstrekt door een Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer;
d. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Opdracht, welke zo nauwkeurig mogelijk de uit
te voeren werkzaamheden beschrijft alsmede de te verwachte leverdatum en verdere condities;
e. Offerte: het vrijblijvende aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer tot het verrichten van
werkzaamheden tevens inhoudende de condities waaronder de Opdracht tot stand komt;
f. Voorwaarden: deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht die wordt gegeven aan en/of uitgevoerd door
Opdrachtnemer.

2. Mocht in een geschil tegen een deel of delen van deze Voorwaarden geoordeeld worden, beperkt dit
niet de toepasselijkheid van de rest van de Voorwaarden.

3. Door het verstrekken van een Opdracht aan Opdrachtnemer, aanvaardt Opdrachtgever tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de
Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden bovendien slechts voor de specifieke Opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.

Artikel 3: Reclames
1. Eventuele reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Reclames die
Opdrachtnemer bereiken na vermelde periode van 8 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
2. De plaatsing van advertenties en het vervaardigen van drukwerken geschiedt onder de
verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever nadat deze de proeven daarvoor heeft gezien en akkoord bevonden. Indien wegens tijdgebrek of andere omstandigheden de proeven voor drukwerk en advertenties niet meer door Opdrachtgever kunnen worden geaccordeerd, geschiedt eventuele correctie daarvan door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt in alsdan echter geen aansprakelijkheid voor gemaakte fouten behoudens hetgeen hierover geregeld is in artikel 8.
3. Bij de levering van drukwerken is afwijking van de opgedragen aantallen tot 10% meer of minder toegestaan.

Artikel 4: Eigendomsrecht
1. Alle ontwerpen, tekeningen, foto’s, drukplaten, films, litho’s, cliche’s, digitale bestanden e.d. gemaakt door Opdrachtnemer blijven diens eigendom, ook na levering. Aldus rust op al deze producties auteursrecht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Opdrachtgever verboden om deze buiten de Opdracht geheel of gedeeltelijk te gebruiken en/of toe te passen.

Artikel 5: Kosten
1. In opdracht van de opdrachtgever gemaakte ontwerp-, advies- of bureauproductiekosten alsook kosten voor foto’s, films, litho’s, digitale producties e.d. brengt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening, ook indien deze niet tot de uitvoering van de Opdracht leiden.
2. Onvoorziene kosten ter zake van werkzaamheden, die voortvloeien uit correcties en/of wijzigingen, met welke kosten geen rekening is gehouden bij de Offerte, worden afzonderlijk berekend.

Artikel 6: Vrijwaring door Opdrachtgever
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door het benutten van de door hem geleverde dia’s, foto’s,
tekeningen, drukplaten, teksten, digitale bestanden e.d. geen rechten van derden worden geschonden; Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden.
Artikel 7: Termijnen van oplevering
Opgegeven of overeengekomen termijnen van oplevering zijn geen fatale termijnen. Opdrachtnemer zal al het mogelijke in het werk stellen om de overeengekomen levertijd na te komen, doch overschrijding van de levertijd geeft de Opdrachtgever echter niet het recht de Opdracht te annuleren. Voor zover Opdrachtgever schade lijdt door vertraging, aanvaardt Opdrachtnemer hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer voert de Opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit. Opdrachtnemer is bij een
tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk, als haar een meer dan lichte mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien Opdrachtnemer evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Betreffende aangeleverde als ook door Opdrachtnemer geproduceerde, digitale bestanden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade door ontstane fouten op digitale beeld en
audiodragers en fouten ontstaan tijdens transport en/of verdere verwerking door derden indien deze leiden tot ander resultaat dan waar opdracht toe gegeven is. Hieronder vallen tevens fouten in de zin van maat-, kleur- en dataverschillen.
3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens transport.

Artikel 9: Verhindering in de uitvoering
Als Opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden of door overmacht is verhinderd een Opdracht uit te voeren, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Opdrachtnemer verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

Artikel 10: Betaling en incasso
1. Betaling door de Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien tijdige betaling achterwege blijft, brengt Opdrachtnemer, te rekenen vanaf de 15e dag na factuurdatum rente in rekening ad 1% per kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand, zonder dat daartoe enige sommatie en/of ingebrekestelling vereist zal zijn.2. Bij een eerste Opdracht van een Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer 35% van het geoffreerde bedrag, met een minimum van 120 euro, vooraf in rekening bij het verstrekken van de Opdracht. Opdrachtnemer start met de uitvoering van de Opdracht nadat dit bedrag is ontvangen.
3. Bij wanbetaling zijn alle kosten, waaronder alle kosten van derden die hiertoe ingehuurd worden, om tot incasso te geraken, zowel in als buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever. deze kosten worden gesteld op tenminste 25% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 250 euro.
Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd.
Deze voorwaarden zijn vanaf de website van Opdrachtnemer (http://www.echocom.nl) eenvoudig te downloaden, op te slaan en te printen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht.